Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breakables /'breikəblz/  

  • Danh từ
    số nhiều
    đồ vật dễ vỡ,đồ vật dễ gãy