Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

break-through /'breik'θru:/  

  • Danh từ
    (quân sự) sự chọc thủng (trận tuyến)