Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

break-in /'breikin/  

  • Danh từ
    sự đột nhập vào nhà
    a break-in at the bank
    sự đột nhập vào ngân hàng