Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

break-dancing /'breik dɑ:nsiŋ/  

  • Danh từ
    điệu nhảy nhào lộn (của thanh niên da đen Mỹ)