Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) tiếp điểm cắt, công tắc nghỉ