Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breadwinner /'bredwinə[r]/  

  • Danh từ
    người trụ cột [kiếm ăn nuôi cả gia đình]