Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breach of the peace /,bri:t∫ əv ðə 'pi:s/  

  • (luật học)
    tội phá rối trật tự công cộng