Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breach of promise /,bri:t∫ əv 'prɒmis/  

  • (cũ)
    sự bội hôn