Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bravura /brə'vʊərə/  

  • Danh từ
    kỹ thuật điêu luyện (trong buổi diễn âm nhạc)