Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    thằng ôn con

    * Các từ tương tự:
    brattice, brattish, brattishness, bratwurst