Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brakesman /'breikmən/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người gác phanh (xe lửa...)