Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái phanh, cái hăm (xe, tàu hỏa…)
  put on (applythe brake[s]
  sự bóp phanh; hãm xe lại
  chính phủ quyết hãm bớt các chi phí công cộng
  Động từ
  phanh lại, hãm lại
  bà ta phanh đột ngột để tránh con chó
  Danh từ
  vùng nhiều bụi rậm

  * Các từ tương tự:
  brake fluid, brake light, brake shoe, brake-harrow, brake-horsepower, brake-van, brakeman, brakesman