Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brake-van /'breikvæn/  

  • Danh từ
    (ngành đường sắt) toa phanh ((như) brake)