Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brake-horsepower /breik'hɔ:spaʊə[r]/  

  • Danh từ
    mã lực phanh