Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brainstorm /'breinstɔ:m/  

  • Danh từ
    khoảnh khắc quẫn trí

    * Các từ tương tự:
    brainstormer, brainstorming