Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vấn đề quá phức tạp (khiến phải suy nghĩ nát óc)