Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brain-storm /'breinstɔ:m/  

  • Danh từ
    sự xúc động
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ý kiến hay bất chợt