Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brain-pan /'breinpæn/  

  • Danh từ
    (thông tục) sọ