Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brain-feves /'brein,fi:və/  

  • Danh từ
    (y học) bệnh viêm não