Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brain-fag /'breinfæg/  

  • Danh từ
    (y học) bệnh suy nhược thần kinh