Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brain-child /'breint,ʃaild/  

  • Danh từ
    (thông tục) con đẻ của trí óc, sản phẩm của trí óc