Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brain sauce /'brein,sɔ:s/  

  • Danh từ
    -(đùa cợt) trí thông minh