Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brain fever /'breinfi:və[r]/  

  • Danh từ
    bệnh viêm não