Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số ít) (khẩu ngữ)
    sự rò rỉ chất xám, sự thất thoát chất xám