Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

braggadocio /brægə'doutʃiou/  

  • Danh từ
    sự khoe khoang khoác lác; lời khoe khoang khoác lác
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) brag