Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-gg-) (+ about, of)
  khoác lác
  nó đang khoác lác về chiếc xe hơi mới của nó
  nó khoác lác là có thể chạy nhanh hơn tôi
  Danh từ
  sự khoác lác

  * Các từ tương tự:
  braggadocio, braggart, bragger