Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    (sinh học) bộ xương vôi (chân cuốn)