Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự vận động bằng cánh tay