Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có chi; có nhánh
    Động từ
    vận động bằng cánh tay