Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brachial /'breikjəl/  

  • Tính từ
    (giải phẫu) (thuộc) cánh tay; giống cánh tay

    * Các từ tương tự:
    brachialis