Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái bao cổ tay (để đấu gươm, bắn cung)
    chất bổ, rượu bổ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chén rượu giải sầu; chén rượu làm cho lại sức