Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bracelet /'breislit/  

  • Danh từ
    vòng tay, xuyến