Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tiếng lóng) gã đàn ông, thằng cha
    You mean the bozo with the glasses?
    Anh ám chỉ gã đeo kính đó à?