Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boy-friend /'bɔifrend/  

  • Danh từ
    bạn trai, người yêu