Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boxing-gloves /'bɔksiɳglʌvz/  

  • (bất qui tắc) danh từ số nhiều
    găng đánh quyền Anh