Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boxing-glove /'bɒksiŋglʌv/  

  • Danh từ
    găng đánh quyền Anh

    * Các từ tương tự:
    boxing-gloves