Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boxer shorts /'bɒksə∫ɔ:ts/  

  • quần đùi