Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chỗ bán vé (xem hát)
    ta hẹn gặp nhau ở chỗ bán vé nhé