Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

box kite /'bɒkskait/  

  • cái diều khung [hình] hộp