Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

box junction /'bɒksdʒʌŋk∫n/  

  • (từ Anh)
    chỗ hai đường giao nhau, xe không được đỗ lại