Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bowdlerise /'baudləraiz/  

  • Nội động từ
    lược bỏ, cắt bỏ (những đoạn không cần thiết trong một cuốn sách)