Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lược bỏ những đoạn không cần thiết trong một cuốn sách