Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nơ con bướm (thắt ở cổ áo)