Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bow-legged /,bəʊ'legd/  

  • Tính từ
    có chân vòng kiềng