Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • cửa sổ lồi (với mắt kính khum)