Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bourgeoisie /,bɔ:ʒwa:'zi ,bʊəʒwa:zi/  

  • Danh từ
    giai cấp trung lưu
    (theo quan điểm mác xít) giai cấp tư sản