Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    one's bounden duty
    nghĩa vụ bắt buộc