Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • sự bị chặn, tính bị chặn
    b. of solution tính bị chặn của lời giải