Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (khẩu ngữ)
    kết quả quan trọng nhất cuối cùng, sự kiện quan trọng nhất để căn cứ vào đấy mà quyết định
    nếu không thu được lợi nhuận thì anh ta sẽ phá sản, đó là sự kiện quan trọng nhất để căn cứ vào đấy mà quyết định