Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bottom drawer /,bɒtəm'drɔ:ə[r]/  

  • (từ Mỹ hope chest)
    ngăn tủ đựng quần áo, vải vóc chuẩn bị đi lấy chồng